Kerkrentmeesters

ANBI gegevens Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post
RSIN/Fiscaal nummer:

KvK-nummer:

807633677

02033387

Website adres:

www.hervormdstedum.nl/algemeen/anbi/kerkrentmeesters

E-mail: kerkrentmeesters.hervgemslwt@gmail.com
Adres: Lopsterweg 11
Postcode: 9921RM
Plaats: Stedum
Postadres: Hoofdstraat 23
Postcode: 9921PA
Plaats: Stedum

De Protestantse gemeente te Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten post is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Profiel
De Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post is een gemeente waar het Woord van God centraal staat. De Bijbel heeft bij ons het hoogste gezag, als richtlijn voor het geloof en leven. Ook weten wij ons in het bijzonder verbonden met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Op deze basis neemt onze gemeente haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden (en 2 vacatures) die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeester zou in de ideale situatie uit vier personen bestaan. Op dit moment (2015) bestaat het college uit 2 ouderling-kerkrentmeesters en een kerkrentmeester die geen deel uitmaakt van de kerkenraad. Bovendien is er een vacature voor een derde kerkrentmeester.

Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdstedum.nl vindt u het beleidsplan 2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges, commissies en kosters ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het PDF-bestand met de laatste staat van baten en lasten is te zien via onderstaande link:

Kerkrentmeesters staat van baten en lasten 2022

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. In Stedum en Lellens word gewerkt met een BRIM plan.

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De restauratie van de kerk van Lellens was gereed in het jaar 2010, en daarna is het Freytag orgel (één van de weinige in Nederland) gerestaureerd. Daarnaar is de kerk weer in gebruik genomen op zondag 23 maart 2014 en sindsdien word er 1x in de maand (3e zondag) de 2 erediensten gehouden.

De kerk van Ten Post is in 2013 verkocht.

De Bartholomeus kerk in Stedum heeft ook het nodige onderhoud nodig en dit gebeurd mede door het BRIM (dit is een 6 jarig onderhoudsplan). Ook heeft deze kerk aardbevingsschade en hierover is contact opgenomen met de NAM.

Er is een Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum opgericht. De officiële oprichting van de stichting heeft op 24 augustus 2018  (de dag van de heilige Bartholomeüs) plaatsgevonden in de Bartholomeüskerk zelf.